دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

عسل زندداودی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^